Studiuję Biblię

Czy Biblia dopuszcza zadawanie śmierci?

1. Spis treści

 1. Spis treści
 2. Wstęp
 3. Stary Testament
 4. Nowy Testament
 5. Podsumowanie
 6. Bibliografia

2. Wstęp

Często pojawia się teza, iż chrześcijanie powinni w sposób stanowczy sprzeciwiać się karze śmierci oraz wojnie. Stawiana jest ona na podstawie piątego przykazania, które w powszechnej świadomości brzmi „nie zabijaj” i od którego nie ma wyjątków.

Poniżej krótko przeanalizuję, co tak naprawdę zawarte jest w Dekalogu oraz czego uczy Biblia o zabijaniu bliźnich. Zachęcam czytelnika, aby klikał w przypisy (tekst podkreślony linią kropkowaną), co umożliwi mu śledzenie wersetów. Jeżeli nie podałem inaczej, wersety podaje w tłumaczeniu Biblii Paulistów.

3. Stary Testament

Tekst Dekalogu pojawia się w Biblii w dwóch miejscach: Wj 20:2-17 oraz Pwt 5:6-21. Biblijne wersety tłumaczone jako „nie zabijaj” przez "Katechizm katolicki" kardynała Pietro Gasparriego, który ukształtował powszechnie znany tekst Dekalogu, to odpowiednio: Wj 20:13 oraz Pwt 5:17.

W Starym Testamencie w obu tych miejscach występuje identyczne słowo תִֶּרְצָח („[nie] będziesz mordował”). Hebrajski trzon tego słowa (רצח) we współczesnym języku hebrajskim oznacza „morderstwo”, a w języku biblijnym „mordować, zabić, zmiażdżyć, uderzyć”. Kontekst wszystkich wystąpień w kanonie Starego Testamentu oraz pismach apokryficznych wskazuje na zabójstwo współplemieńca z powodów niegodziwych lub z zemsty.

Przeanalizujmy na przykładzie Kpł 20:16 jakim wyrazem określana jest kara śmierci w Starym Testamencie. Słowo „zabić” w tym wersecie dotyczy zarówno kobiety jak i zwierzęcia i określane jest rdzeniem „הרג”. Współczesny słownik hebrajski tłumaczy to słowo jako „zginąć, zabić, polec, zginąć tragicznie”, zaś słownik paleohebrajski pokazuje, że w czasach biblijnych słowo to miało dwa znaczenia: „zabijanie zgodne z prawem” i „rzeź”. Zabija JHWH, zabija przeciwnik w bitwie itd.

A zatem człowiek, który popełnił przestępstwo zasługujące na karę śmierci nie jest mordowany (רצח), a niejako sam się przeznacza na ofiarę zgodną z prawem (הרג). Można uznać, że przestępca w chwili popełnienia swojego czynu popełnia samobójstwo z odwleczonym momentem śmierci. Za taką autodestrukcyjną interpretacją przemawia dodatkowo aż sześciokrotne powtórzenie w 20 rozdziale Księgi Kapłańskiej - przy wymienianiu grzechów, za które groziła kara śmierci - wyrażenia „ich krew [spadnie] na nich”, co Biblia Paulistów trafnie oddaje jako „sami ściągnęli śmierć na siebie”.

Jeżeli zaś chodzi o zabijanie w trakcie wojny, to określane jest ono również poprzez czasownik „הרג”. Przykładem niech będą wersety: Wj 32:27, Joz 13:22 itd. Wskazuje to jasno, iż zadawanie śmierci w walce jest zabijaniem zgodnym z prawem – takim jak wymierzenie kary śmierci.

4. Nowy Testament

Choć Jezus wypełnił Prawo Mojżeszowe, to nadal obowiązujący pozostał Dekalog. I dlatego Nowy Testament również wyróżnia morderstwo spomiędzy innych sytuacji zadawania śmierci. Nawiązanie do piątego przykazania następuje w wersetach: Mt 5:21 (φονευσεις), Mk 10:19 (φονευσης), Rz 13:9 (φονευσεις), Jk 2:11 (φονευσεις). Subtelności tej nie uwzględniają starsze polskie tłumaczenia Pisma Świętego używające w tym miejscu najczęściej czasownika „zabijać”, podczas gdy wszędzie tam użyty jest grecki rzeczownik „φονευω” oznaczający „morderstwo”. Chlubnymi wyjątkami są:

Ciekawe jest słowo użyte w 1J 3:15 (morderca – ανθρωποκτονος). Występuje ono jeszcze tylko w jednym wersecie Nowego Testamentu – J 8:44, gdzie mowa jest o diable.

Tymczasem słowo „zabijać” jest w Nowym Testamencie określone albo metaforycznie (np. "odbierać komuś życie" – jak w J 10:18; "strawić, unicestwić, zniszczyć" – jak w Łk 9:54; "ugodzić, porazić" – jak w Dz 12:23) albo innym słowem niż to użyte w kontekście piątego przykazania (Dz 5:33, 9:23 i dalsze – ανελειν; J 10:10θυση). Łącznie w Nowym Testamencie występuje 14 określeń na zabijanie, a tylko jedno z nich może być przetłumaczone jako mordowanie. I właśnie to słowo jest konsekwentnie używane przy powoływaniu się na piąte przykazanie.

5. Podsumowanie

Zarówno Starym Testamencie (w wielu miejscach) jak i w Nowym Testamencie (w Rz 13:1-4) dopuszczana jest kara śmierci sprawowana przez władze świeckie (tzw. „prawo miecza”). Nie jest również nigdzie zabronione zadawanie śmierci w czasie wojny. Oczywiście ważny jest też kontekst. Wyklucza on na przykład uznanie za sprawiedliwą wojnę chrześcijan z chrześcijanami (J 15:17, 1P 1:22).

Piąte przykazanie ewidentnie zakazuje mordować w znaczeniu zabijania z niegodziwych pobudek lub z zemsty. Nowy Testament odwołując się do Starego robi to bardzo ściśle, co niestety często gubią tłumacze na język polski i jest to źródłem omawianych nieporozumień.

Nie ma zaś w Biblii ani jednego miejsca, które zakazywałoby zabijania definitywnie i w każdej sytuacji.

6. Bibliografia

 1. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych ze wstępami i komentarzami" (tzw. "Biblia Poznańska"), Księgarnia Św. Wojciecha, Poznań 2003.
 2. "Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem" (tzw. "Biblia Paulistów"), Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2011.
 3. "Hebrajsko-polski Stary Testament. Przekład interlinearny z kodami gramatycznymi, transliteracją i indeksem słów hebrajskich", Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2008.
 4. "Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi", Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 1997.
 5. "Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-polski Starego Testamentu", Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2008.
 6. "Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu", Oficyna Wydawnicza "Vocatio", Warszawa 2006.
Ostatnia zmiana: 26 maja 2015 r.
© Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kontakt do administratora